Barion Pixel

Hitvallás

Hisszük és valljuk, hogy:
1. Az egész Szentírás,
mind az Ó-, mind pedig az Újszövetség Istentől ihletett, tévedhetetlen, egyértelmű, megbízható és tökéletesen elégséges a mi üdvösségünkhöz. A Biblia mint legfőbb tekintély a hit és az élet, a tanítás és a szolgálat egyedüli zsinórmértéke. A Szentírás helyes értelmezéséhez a Szentlélek megvilágosító munkájára van szükség. Középpontjában Jézus Krisztus és az általa megszerzett üdvösség áll, az üdvtörténet pedig végigvonul az egész Szentíráson. Mindebből következően a bibliakritika minden formáját elutasítjuk.

2. A Szentháromság Isten: Atya, Fiú, és Szentlélek.
Az Atya örökkévaló, mindenható, menny és föld Teremtője, tőle származik a kijelentés, Ő a megváltás kezdeményezője és bevégzője.
Jézus Krisztus az emberré lett Fiúisten; a Szentlélektől fogant, Szűz Máriától született, a golgotai kereszten elvégezte a megváltást, alászállt a pokolra, testben feltámadt, felment a mennybe, és látható módon, hatalommal ismét eljön majd. Mint Krisztus Ő az Ő Egyházának a feje, Izráel Királya és a világ Ura.
A Szentlélek: személy. Jézus Krisztust dicsőíti, nem pedig Önmagát vagy a tőle jövő ajándékokat. Ő segít megérteni a Szentírást, Ő győz meg minket a bűneinkről, munkálja az újjászületést, üdvbizonyosságot ad, és lehetővé teszi Jézus követését.
 
3. Az ember
a bűn, a halál és az ördög rabságába esett. Ezért ítélet és örök kárhozat vár rá. Kizárólag az a Jézus Krisztus tudja megváltani, megigazítani és megszentelni, aki a kereszten a vérét ontotta a mi bűneinkért. Az ember egyedül hit által üdvözül. A Szentlélek, aki az újjászületéskor lakozást vesz az emberben, valamint Jézus vérének ereje teszik őt alkalmassá arra, hogy Jézus tulajdonaként és Jézus Egyházának tagjaként megszentelődésben éljen és Urának szolgáljon.

4. Jézus Egyháza
Urának és Fejének a teste. Minden újjászületett ember az Egyházhoz tartozik.
A jelenlegi világkorszakban az Egyház a helyi gyülekezetekben, és a közösségek formájában létezik. A gyülekezet életének alapelveit az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. részének 42. verse így nevezi meg: “Foglalatosak voltak az apostolok tanításában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”
Az Egyház elhívásához méltóan az Úr visszajövetelét várva járja földi útját. Ezért végzi az Úrnak az evangélizáció, a misszió, a diakónia és a bizonyságtétel szolgálatát. Urának nevében hív bűnbánatra, megtérésre, és ezáltal az új életre.
Valljuk a hívők egyetemes papságát: az Egyház minden tagja rendelkezik ajándékokkal, és ezáltal vannak feladatai is.
A Liebenzelli Missziónak különösképpen is a külmisszió a küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa alapján (Mt 28, 18-20): “Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én nektek parancsoltam. És íme én tiveletek vagyok minden napon a világvégezetéig.”

Scroll to Top